تبلیغات
دروس سال دوم راهنمایی - علوم سال دوم راهنمایی
 
دروس سال دوم راهنمایی
وبلاگ كمك درسی ودانلود انیمیشن و....

1)ماده چیست؟

به هر چیزی كه جرم داشته باشد و فضا را اشغال كند ماده می گویند

2)جرم را تعریف كنید؟

مقدار ماده ی تشكیل دهنده ی هر جسم را جرم آن ماده می گویند.

3)خواص یك ماده چیست؟

ویژگی ها و خواسته های هر ماده را خواص  آن ماده می گویند.

4)انواع خواص ماده كدامند؟

1-خواص فیزیكی       2-خواص شیمیایی

5)خواص فیزیكی ماده چیست؟

خواصی از ماده كه مربوط به شكل و حالت ظاهری ماده می شود خواص فیزیكی گویند مثل: شكل واندازه/رنگ/طعم ومزه/بو/رسانایی/حلالیت/نقطه ی ذوب و انجماد/نقطه ی جوش/چگالی/درجه ی سختی و......

6)خواص شیمیایی ماده چیست؟

مجموعه ی خواصی از ماده كه تمایل یا عدم تمایل آن ماده برای شركت در یك تغییر

شیمیایی را خواص شیمیایی گویند مثل:آب میل به سوختن ندارد.هر مولكول آب از دو اتم هیدروژن و یك اتم اكسیژن ساخته شده است .

7)برای مولكول آب چند خواص فیزیكی و چند خواص شیمیایی ذكر كنید.

خواص فیزیكی آب حالت مایع دارد/بی رنگ/شكل معینی ندارد/مزه گوارا دارد/بو ندارد/آب حلال است/آب  در صفر درجه یخ می زند/آب رسانا است.

خواص شیمیایی: آب میل به سوختن ندارد/هر مولكول آب از دو اتم هیدروژن و یك اتم

اكسیژن تشكیل شده است.

8)انواع تغییرات ماده كدامند؟

1-تغییر فیزیكی               2-تغییرشیمیایی

9)تغییر فیزیكی چیست؟

به تغییراتی كه در آن شكل و حالت ظاهری ماده عوض می شود ولی ساختمان مولكولی و

اتمی ماده تغییری نمی كند تغییر فیزیكی گویند.مثل:ذوب شدن یخ/انجمادآب/پاره كردن

 كاغذ/تبخیر آب/شكستن شیشه و....

10)تغییر شیمیایی چیست؟

به تغییراتی كه در آن ساختمان مولكولی ماده عوض می شود و ماده ی جدیدی به وجود می

 آید تغییر شیمیایی گویند مثال:فاسد شدن غذا/سفید شدن مو/گوارش غذا/زرد شدن برگ درختان و.....

11)نشانه های یك تغییر شیمیایی كدامند؟

1-تغییر رنگ=سفید شدن مو      2-تولید شعله=سوختن كاغذ           3-خروج گاز=خروج

 حباب گاز كربن دی اكسید پوسته ی تخم مرغ            4-تولید رسوب یا ته نشین شدن

=رسوب  كربنات كلسیم در اثر دمیدن در آب آهك               5-گرم یا سرد شدن مواد

 اطراف جسم =سوختن چوب هوای اطراف را گرم می كند

12)واكنش شیمیایی چیست؟

رویدادی است كه طی آن مواد با یكدیگر تركیب می شوند و به ماده ی جدیدی تبدیل می

شوند واكنش شیمیایی می گویند.مثل واكنش تشكیل آب.

آب =اكسیژن+هیدروژن

13)اجزای یك تغییر شیمیایی كدامند؟

1-واكنش دهنده ها                    2-محصول(فرآورده)

14)واكنش دهنده(مواد اولیه)چیست؟

به موادی كه آغاز كننده ی تغییر شیمیایی هستند واكنش دهنده ها می گویند.

15)فرآورده (محصول)چیست؟

به موادی كه در اثر واكنش شیمیایی تولید می شوند محصول (فرآورده)گفته می شود

نكته ی مهم=در یك واكنش شیمیایی كه از دو قسمت تشكیل می شود همیشه مواد

 محصول (فرآورده)در سمت راست معادله قرار می گیرد و مواد واكنش دهنده در سمت

چپ معاده نوشته می شود.

16)سوختن را تعریف كنید؟

تركیب شدن هر ماده با اكسیژن هوا را سوختن می نامند 

نكته ی مهم:سوختن نوعی تغییر شیمیایی است كه طی آن مواد با یكدیگر تركیب می

شوندو به ماده ی جدیدی تبدیل می شود.در اثر سوختن ماده ی سوختنی با اكسیژن هوا

واكنش می دهدو مقداری انرژی به صورت گرما و نور آزاد می كند

C6+H12+O6=6CO2+6H2O

)C6H12O6گلوگز(قند خون)چیست؟(

تركیب شیمیایی است كه از سه عنصر كربن هیدروژن و اكسیژن ساخته می شود.

نكته:بر اثر سوختن هر ماده ی سوختنی دو محصول عمده ی آب و كربن دی اكسید تولید

 می شود

18)دو محصولی را كه بر اثر سوختن تولید می شود را نام ببرید؟آب و كربن دی اكسید

19)سوخت چیست؟

به این دسته از مواد سوختنی كه تنها برای تامین انرژی سوزانده می شوند سوخت می

گویند.مثل:نفت-بنزین-گازوییل-زغال سنگ و گاز شهری

20)سه شرط لازم برای سوختن هر ماده كدامند؟

ماده ی سوختنی-اكسیژن هوا و گرما

21)اكسایش چیست؟

به طور كلی به واكنش یك ماده با اكسیژن هوا را اكسایش می نامند.

نكته:واكنش های اكسایش عموما گرما ده هستند.

22)پارافین چیست؟

ماده ی شیمیایی است كه ازتركیب دو عنصر كربن و هیدروژن ساخته شده است پارافین می گویند.

    CH4      متان /   C2H6    اتان  /  C3H8      پروپان    (C17H36)

23)انواع تغییرات ماده از نظر انرژی كدامند؟

1-تغییرات گرماده(گرمازا)                     2-تغییر گرماگیر

24)واكنش شیمیایی گرماده چیست؟

ج 1)به تغییراتی كه با آزاد كردن انرژی عموما به صورت گرماونورهمراهمی باشد

 تغییر گرماده گویند.مثل: واكنش تشكیل آب

ج2)به واكنش هایی كه در آن انرژی مواد واكنش دهنده بیش تر از انرژی مواد

 محصول می باشد واكنش گرماده گویند.

 25)واكنش شیمیایی گرماگیر چیست؟

ج1)به تغییراتی كه با كرفتن انرژی عموما به صورت گرما همراه می باشد واكنش

 گرماگیر می گویند.مثال:واكنش تجزیه ی آب اكسیژنه.

ج2)به واكنش هایی كه در آن سطح انرژی محصول بیش تر از سطح مواد واكنش دهندهمی باشد واكنش گرماگیر می گویند.

نویسنده: بهنام حاتمی

مدرسه نمونه دولتی توحید

كلاس:4/2

منطقه:18


 
 
بالای صفحه