تبلیغات
دروس سال دوم راهنمایی - انتون چخوف
 
دروس سال دوم راهنمایی
وبلاگ كمك درسی ودانلود انیمیشن و....

مفاخر و مشاهیر ایران و جهان (21): ادبیات جهان(2) آنتون چخوف

جان کلام


شاید بی راه وبعید نباشد که در آغاز این کلام که به منزله آغاز راهی سخت اما پرامید وروشن است، براین مسئله مهم تأکید کنیم که؛ مردمان اسیر جهل وخاموشی، مردمان فراموشکار وبی حافظه ای هستند، بوده اند وخواهند بود. آنان که نتوانستند درسرنوشت خود وعصر خود تغییری ایجاد کنند یا روح بدیلی را بدمند، پیش از آنکه وضعیت حال خود را فراموش کرده باشند، وضعیت گذشته خود را از یاد برده اند. پیش از آنکه خود را نافهمیده
و ناشناخته به چوب حراج بزنند، تاریخ خود را نادانسته واز سرروزمرگی وتکرار به بادهوا سپرده اند وطبیعت وسرنوشت، چه ها که با چنین جماعتی نمی کند ونکرده است. بازشناسی و باز آموزی تاریخ، گاهی اوقات دردناک است وروح فرسا؛ جان آدمی را می گیرد وباز می ستاند واو را به چنان نوستالژی " از گذشته ای نیک و به چنان اندوهی از آینده ای مبهم دچار می کند که دیگر نه جای افسوس از روزگاری است که گرد وغبارش بر رخ او نشسته است ونه...
از همین روست که شاید غم از یاد بردن تاریخ یا جهل بدان، به پای اندوهی که با آگاهی از تاریخ وبه یاد آوردن آن برذهن وزبان جاری می شود، نرسد به مردمان را به فراموشی وخماری آن دلخوش سازد. اما نیک دانسته است.
که این نه شیوه پیراستن جهل وپیمودن راه دانش که پویش نادانی وپوشش آگاهی است.
درکنار این آغاز دشوار اما، گرد آوری، تألیف وتدوین مجموعه ای از مفاخر ومشاهیر اسلام، ایران و جهان نیز کاری سترک و با اهمیت است. اهمیتی که البته با وجود

8


شخصیت های بزرگ تاریخی ومخاطبان کتاب ها، تعریف می شود.
مجموعه پیش رو با برداشتی شخصیت شناسانه از تاریخ، قصد دارد تا به معرفی و شناخت شخصیت های بزرگ تاریخ ایران وجهان وهمچنین تاریخ اسلام بپردازد.
پیش از آنکه به این دوره بندی تاریخی وتقسیمات موضوعی بپردازیم، توجه به چگونگی انتخاب شخصیت ها درهر موضوع مهم است. شخصیت های بزرگ ودرحقیقت مفاخر و مشاهیر درهر کدام از موضوعات ، با توجه به دو ویژگی اهمیت وشهرت انتخاب شده اند. بدین معنا، هم تأثیرگذاری واهمیت شخصیت مورد نظر وهم میزان شناخته شدگی وعمومیت او درمیان مخاطبان عمومی، از جمله شروطی بوده که ناشر بر اساس آن تصمیم به نشر کتاب گرفته است. نکته دیگر اینکه ناشر، مخاطبان این سلسله آثار را عموم مردم در نظر گرفته وبراساس آن از نویسندگان و گروه پژوهشی خواسته شده که متون را با قلمی ساده، جذاب، داستان وار وبدون پیچیدگی های معنایی ولغوی وبدون سخت گیری های دانشنامه ای وکتب علمی بپرورند وزندگی وافکار وآثار شخصیت های مورد نظر را

9


درخلال هم بنگارند تاموجب ملال وخستگی مخاطب نشود واو را به "خواندن" تحریص کند. کتاب ها هم از این روبه صورت مصور ودرقطع وحجم کوچک وکم تهیه شده اند.مراد اصلی ناشر از این تمهیدات این بوده که با نشر این مجموعه ، هم بتواند ذوق مخاطب عمومی را نسبت به مطالعه وخواندن تاریخ و آشنایی بیشتر با مفاخر ومشاهر سرزمین، آیین وجهان پیرامونش برانگیزد وبرآگاهی او بیفزاید وهم اینکه او را با منابع وکتب مرجع وارزشمند در هر یک از موضوعات آشنا سازد. از همین رو نیز نویسندگان درنگارش کلمات و رعایت رسم الخط ، درحد متعارف آزاد بوده و ویراستاری کتاب ها هم با توجه به شیوه های رایج اما با اولویت خوشخوانی وخوانش آسان صورت گرفته وحتی المقدور از پسندهای فردی واصطلاحات شخصی وشیوه هایی که از قبول عام محروم است، دوری جسته است.
شاید این یکی از نقاط افتراق این مجموعه کتب با دانشنامه ها، دایره المعارف ها وکتاب های دیگری باشد که در سال های اخیر، درخصوص آشنایی با بزرگان ودانشمندان ملی، دینی وجهانی به طبع رسیده است.

10


از آنجا که کثیری از دانشنامه ها یا کتب دیگر که تاکنون دراین زمینه ها به چاپ رسیده است، به قلمی ودرسطحی نگاشته شده که مخاطب آن جز خواص دانشوران ودانشمندان وقلیلی از دانش دوستان وجویندگان آن نبوده است، علاوه بر نوع نگارش وسطح آن، نوع چاپ، قطع وقیمت آن کتب نیز نوع مخاطب خود را به روشنی، تعریف می کند ودراین میان چیزی دست مخاطب حوزه عمومی را نمی گیرد.
با این وجود درمجموعه کتاب های "مفاخر ومشاهیر ایران وجهان" قصد برآن بوده است تا اهمیت شناخت تاریخ و آگاهی از آن به حوزه مخاطبان عمومی کشانده شده وکتاب به صورتی تألیف شود که فقط خوشایند ومورد پسند اهل دانش نبوده وبه یک حوزه محدود نشود.
از جمله اولین فرهنگ های ایران شناسی، "فرهنگ ایران باستان" است که فردریک اشپیگل تألیف کرد وبه گونه ای مختلف تاریخ ایران از آغاز تا پادشاهی ساسانیان پرداخت. فردیناند یوستی نیز "نامنامه ایرانی" را برای آشنایی شخصیت ها ومقامات ایران باستان نگاشت و"اساس فقه اللغه

11


ایرانی" نیز به قلم ایران شناسان مشهور ومحققان تاریخ ایران نگاشته شد که بیشتر درباب شناخت زبان های ایران وادبیات ومذهب ها وگویش های این کشور تحقیق کرده است.
از نگاشته های معاصر دراین باب "دائره المعارف اسلام" است که از بحث درباره ایران باستان خارج بوده وبه سه زبان آلمانی، انگلیسی وفرانسه منتشر شده است.
به لحاظ تاریخی نیز، از این دست تألیفات دائره المعارفی درایران وجهان اسلام ونگارش آمده وآثاری چون: دینکرت؛ دائره المعارف دین زردشتی درقرن سوم هـ.ق، رسائل اخوان الصفا درقرن چهارم، دانشنامه علایی از ابن سینا درقرن پنجم ، جامع العلوم اثر فخر رازی در اواخر قرن ششم ودیگر آثار از آن جمله است.
درایران نخست بار، مرحوم سید حسن زاده از سال 1327 به قصد ترجمه چاپ اول" دائره المعارف اسلام" کار را آغاز کرد وگروهی از نویسندگان و دانشمندان ایران نیز در کنار او بودند اما آن ترجمه به مرحله چاپ وانتشار نرسید، پیش از آن نیز کار تدوین وانتشار لغتنامه دهخدا درسال 1324 توسط مرحوم دهخدا وپس از او مرحوم دکتر معین آغاز شده بود.

12


کار دانشنامه ایران واسلام نیز درسال 1348 زیر نظر احسان یارشاطر وبا پشتوانه بنیاد پهلوی وهمکاری تنی چند از محققان و نویسندگان دانشمندان ایران آغاز شد وبه مباحث مردم شناسی، جغرافیا، تاریخ ومذاهب وزبان ها وعلوم و ادبیات وهنرهای ایران واسلام ومردان و زنان بزرگ و نامی اختصاص داشت.

تقسیم بندی موضوعی


مجموعه "مفاخر ومشاهیر ایران وجهان" در بیست موضوع، تقسیم بندی شده است:
1. ادبیات (نویسندگان، شعرا، نمایشنامه نویسان، اساتید ادب پارسی، مترجمان ومحققان زبان شناس وتاریخ ادبیات درسطح ایران و جهان).
2. فلاسفه وحکیمان مسلمان (از متقدمین تا معاصرین در مکاتب مشاء، اشراق وحکمت متعالیه).
3. عصر یونان باستان.
4. عصر ایران باستان (درپنج بستر: دین، سیاست، اسطوره، حماسه وخرد).
5. تاریخ اسلام(تاریخ پیامبر اسلام وامامان شیعه.

13


همچنین تاریخ رجال وشخصیت های بزرگ صدر اسلام تا عصر اموی).
6. تاریخ ادیان تاریخ پیامبران الهی وحکمای هند وچین باستان).
7. فقها ومحدثین شیعه (از عصر غیبت تا امروز).
8. عارفان وصوفیان (عرفا واهل تصوف وفتوت).
9. رجال سیاسی ایران در دوره میانه (سیاستمداران، وزیران و رهبران جنبش های ایرانی وغیر ایرانی، در قدرت وبر قدرت).
10. رجال سیاسی ایران در عصر حاضر(که از عباس میرزا آغاز شده وتاکنون ادامه می یابد، شامل شخصیت های درقدرت وبر قدرت ، مذهبی وچپ می باشد.)
11. رجال سیاسی جهان (درکشورهای مختلف، صاحبان قدرت، انقلابیون ، چپ هاو...)
12. متفکران وروشنفکران ایران (از سید جمال اسد آبادی تا کنون).
13. متفکران و روشنفکران عرب وغیر ایرانی (از محمد عبده تا کنون).

14


14. تاریخ شاهان (که از سلسله صفویه بدین سو را در برمی گیرد ودرحقیقت شامل شاهان ایرانی و سلطنت مستقل پس از اسلام است که نخست با صفویه آغاز می شود.)
15. دانشمندان ایران وجهان (شامل ریاضیات، نجوم، شیمی، فیزیک، طب و.. از گذشته تا کنون).
16. موسیقی ایران وجهان (شامل خوانندگان، نوازندگان، آهنگ سازها، تصنیف سراها، ترانه سراها و...)
17. هنرمندان ایران و جهان (درحوزه های نقاشی، نگارگری ، خطاطی، گرافیک و..)
18. سینمای ایران وجهان (شامل کارگردانان وبازیگران ایران وجهان).
19. ورزش ایران وجهان (دررشته های مختلف چون فوتبال، کشتی، والیبال، بسکتبال، وزنه برداری، دومیدانی، بوکس و...).
20. فیلسوفان وروشنفکران غرب (از رنسانس تا عصر حاضر).
مجموعه"مفاخر ومشاهیر ایران وجهان" با هدف

15


گسترش آگاهی، نشر وقایع تاریخی پیرامون زندگانی وافکار وآراء شخصیت های بزرگ وتأثیر گذار ایران، اسلام وجهان و آشنایی مخاطب حوزه عمومی درحد توان، امکانات وشرایط موجود، تعریف شده و انتشارات "قلم نو" به عنوان موسسه ای فرهنگی وخصوصی کوشیده است تا در حد توان وبه دقت، جوانب وحواشی واصول وفروع این مجموعه دراز مدت و دراز دامن را طراحی واجرا نموده وبه یاری نویسندگان ومحققانی که هر کدام مسوولیت موضوعی را بر عده داشته وبرای حوزه تحت بررسی خود، طرح وبرنامه ای پرداخته بودند، درانتقال مطالب به ذهن و زبان مخاطب خویش، سربلند بیرون آید.
امید اینکه این مجموعه بتواند در دستیابی به اهداف تعیین شده ونشر آگاهی وحقایق میان عموم مخاطبان خویش موفق بوده وبا عنایت و توجه محققان واندیشمندان گرانقدر ونویسندگان بزرگوار به رفع نواقص واشکالات این کار فائق آید.
مرکز تحقیقات و پژوهش انتشارات قلم نو میثم محمدی - زمستان 1386

 
 
بالای صفحه