تبلیغات
دروس سال دوم راهنمایی - فارسی 1
 
دروس سال دوم راهنمایی
وبلاگ كمك درسی ودانلود انیمیشن و....

جمع مکسّر = جمعی است که در آن شکل مفرد کلمه تغییر می کند و قاعده و قانون خاصّی ندارد . بیشتر قاعده آن شنیدنی است و کاملا عربی است .

مثل = معادن ، منابع ، مساجد ، رجال ، اخبار

جمع = کلمه ای که به بیش از یک نفر ( در فارسی ) دلالت کند را جمع گویند .

علامت جمع فارسی ، ان ، ها ، می باشد و در ضمن { جات } یا علامت های عربی     ( ون ، ین ، ات ) در فارسی مورد استفاده قرار می گیرند .

ضمیر = کلمه ای است که جانشین اسم می شود و از تکرار آن جلوگیری می کند و نیز متن ما را زیبا می سازد .

مرجع ضمیر = کلمه ای است که ضمیر جانشین آن  می شود .

مثال = علی به مدرسه رفت . او مرد .

در جمله ی بالا (او) مرجع ضمیر است . علی ضمیر است .  

انواع ضمیر عبارتند از :

1- ضمیر شخصی =  

الف ) جدا : من ، تو ، او ، ما ، شما ، ایشان

ب ) پیوسته : م ، ت ، ش ، مان ، تان ، شان

2- ضمیر مشترک = خود ، خویش ، خویشتن

3- ضمیر اشاره = این ، آن ، همین ، همان

4- ضمیر مبهم = برخی ، بعضی ، دیگری ، هر ، همه ، فلانی ، یارو

ضمیر مستتر = نهاد فاعلی حذف شده را ضمیر مستتر می نامند . ( به معنی پوشیده )

حرف ربطی = و ، که ، ولی ، امّا ، ولیکن ، چون ، تا

نکته 1 = چون و تا اگر به معنی مثل و مانند باشند حرغ اضافه وگرنه حرف ربطی محسوب می شوند .

نکته 2 = زمان فعل (است) حال است و گذشته آن فعل (بود) می باشد .

نکته 3 = ضمیر ، موصوف و مضاف جزو اجزای جمله محسوب نمی شوند .   


 
 
بالای صفحه