تبلیغات
دروس سال دوم راهنمایی - انگلیسی
 
دروس سال دوم راهنمایی
وبلاگ كمك درسی ودانلود انیمیشن و....

جزوه ی سال اول و دوم راهنمایی

ضمایر فاعلی : ضمایری هستند که به جای اسم قرار میگیرند تا از تکرار اسم جلوگیری شود

(فاعل یعنی کوتاه کننده ی کار )  ضمایر فاعلی عبارتند از:                                                          

                                                              اول شخص مفردI à(من)

دوم شخص مفرد Youà(تو)

سوم شخص مفردHeà(او مرد )

سوم شخص مفردà She(او زن)

سوم شخص مفردà It (ان)

 


 

اول شخص جمعà We(ما)

دوم شخص جمع  Youà(شما)

سوم شخص جمعà They(ان ها)

                                                                  

 افعال tobe عبارتنداز: am-is-are

صرف افعال tobe با ضمایر فاعلی

I am a student

You are a student

He is a student

She is a student

 

We are students

  students   You are

They are students

 

                         جمع    مفرد                              We-I

                          You -You

                      They-He She, It,

           پاسخ

سوال

I

You

We

You

You

I,We

He

Ali

She

Mina

It

Cat

They   

boys

 

در هنگام جمع بستن به آخر کلمات s اضافه میکنیم

در صورتی که آخر کلمه به یکی از حروف ch,sh,z,x,o,s ختم شودهنگام جمع بستن es اضافه میکنیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 boxàboxes

 

اگر has have and را درپشت فاعل قرار دهیم جمله سوالی می شود

Ali has a pen.

نویسنده:فلاح نادری      


 
 
بالای صفحه